KONSTYTUCJA 3 MAJA

Uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie uczcili 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 - maja uroczystą akademią, którą przygotowała Pani Dominika Łucarz, zaś tło historyczne przedstawił dyrektor Mieczysław Chabura. Konstytucja 3 maja z 1791 roku była jedną z najważniejszych ustaw w Polsce. Była ona drugą konstytucją w świecie - po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 roku. Konstytucja była próbą radykalnego uzdrowienia państwa i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw, czego dalszą konsekwencją była wojna w obronie konstytucji i kolejne rozbiory. Konstytucją 3 maja uchwalono w najbardziej sprzyjających dla uchwalenia pierwszych dniach maja , gdyż większość posłów opozycji sprzeciwiających się konstytucji była jeszcze na urlopie wielkanocnym. Po siedmiogodzinnych obradach, ignorując protesty opozycji, konstytucją przyjął sejm a następnie podpisał król. Autorami konstytucji byli : król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, któremu przypisuje się ostateczną jego redakcję. Konstytucja 3 maja 1791 roku dokonywała zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju politycznego Rzeczpospolitej. Zgodnie z duchem czasu wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Uchwalona przez Sejm Czteroletni jako ,,Ustawa Rządowa", Konstytucja wprowadziła w Rzeczpospolitej wolność wyznania, gwarantowała religii katolickiej pozycję dominującą, monarchię parlamentarną, zniesiono odrębność urzędów Polski i Litwy, zniesiono liberum veto. Sejm składał się z dwóch izb - wybierany na dwuletnią kadencję. Głową rządu stawał się król - jego decyzje wymagały kontrasygnaty ministrów, którzy z kolei byli odpowiedzialni przed sejmem. Chłopi przeszli pod opiekę rządu, zaś szlachta uzyskała gwarancje utrzymania swobód, wolności i prerogatywy. Niestety Polacy cieszyli się Konstytucją 3 - maja bardzo krótko, gdyż Rosja i Prusy oraz Austria wymogły na królu i sejmie jej odwołanie. We współczesnym czasie 3 maja zajmuje drugie miejsce zaraz po 11 listopada. Święto przypomina nam wysiłki patriotów, którzy podjęli się trudnego zadania reformy państwa chylącego się ku upadkowi. Dostarcza nam też wiele wzorów do naśladowania, daje przykłady zachowań patriotycznych.
2017-2018
2017-2018
© PSP Zaborów 2018