XIV GMINNY KONKURS PROMOCJI ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaborowie – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczurowej


W dniu 26 maja 2015 roku w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie odbył się XIV Gminny Konkurs Promocji Zdrowego Trybu Życia, w tym roku pod hasłem „Żyj zdrowo! Żyj odpowiedzialnie!”. Temat przewodni tegorocznego konkursu brzmiał ,,Bezpieczne i zdrowe wakacje”. Cele ogólne konkursu to: poszerzenie wiedzy z zakresu patologii społecznych oraz uświadomienie znaczenia wczesnej profilaktyki, propagowanie stylów życia wyrażających odpowiedzialność za siebie, innych i świat przyrody oraz rozwijanie inwencji twórczych dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sztuki. Cele szczegółowe konkursu obejmują: uświadomienie zależności zdrowia psychicznego od zdrowia fizycznego, wykształcenie właściwych postaw w relacjach z drugim człowiekiem oraz wdrażanie w życie postaw akceptujących zdrowy tryb życia – opieranie się nałogom, życie w zgodzie z przyrodą. Nadmienić należy, że zaborowska podstawówka należy do szkół promujących zdrowy styl życia i posiada stosowny certyfikat nadany przez Małopolski Instytut Zdrowia Publicznego w Krakowie. W konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową w Zaborowie przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Szczurowej wzięło udział 6 Szkół Podstawowych i 2 Gimnazja z terenu Gminy Szczurowa. Uczestnicy prezentowali plakat, piosenkę i prezentację multimedialną na temat walorów turystycznych swojej miejscowości. Swą wiedzę i umiejętności zdobywali pod czujnym okiem swoich nauczycieli. Poziom wiedzy i umiejętności tegorocznych reprezentantów poszczególnych szkół był wyrównany i bardzo wysoki, dlatego jury postanowiło przyznać: jednakowe nagrody, którymi w tym roku były plecaki turystyczne. Konkurs odbył się dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Gminy w Szczurowej reprezentowanej przez Wójta Gminy w Szczurowej Pana Mariana Zalewskiego oraz pracownika Urzędu Stanu Cywilnego Panią Halinę Łoboda. Pomysłodawczyniami były nauczycielki Szkoły Podstawowej w Zaborowie: Dominika Łucarz, Magdalena Szpilka, Bogumiła Rzepka i Bogumiła Szydłowska.

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015


© PSP Zaborów 2015