KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY NR 5

Szanowni Nauczyciele!

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej nasza Szkoła będzie realizowała kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. MEN określił zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzył możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Informuję, że zajęcia w naszej Szkole będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i będą realizowane z wykorzystaniem:

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl

b) materiałów wskazanych przez nauczycieli:

• dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

• materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

• materiałów opracowanych przez nauczycieli;

Obowiązkiem ucznia będzie podejmowanie aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia. Szczegółowy sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności nauczyciele określą w wymaganiach edukacyjnych kształcenia na odległość z poszczególnych przedmiotów.

Zajęcia kształcenia na odległość będą realizowane w naszej Szkole w ramach obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami.

Bardzo proszę, aby tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach uwzględniał w szczególności:

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Proszę tak dostosować metody i formy pracy, aby aktywność ucznia nie wymagała długiego korzystania z komputera.

Bardzo proszę konsekwentnie przestrzegać poniższych zasad:

1. Obowiązkiem nauczycieli jest systematyczna kontrola, czy przekazywane treści docierają do wszystkich uczniów.

2. W przypadku braku kontaktu z uczniami objętymi obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki należy o tym fakcie poinformować dyrektora szkoły.

3. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznej realizacji podstawy programowej, pracując zgodnie z realizowanym w szkole rozkładem lekcji. Każdy przypadek uniemożliwiający prawidłową realizację podstawy programowej należy zgłosić dyrektorowi szkoły.

4. Realizację zadań wychowawczych, dydaktycznych oraz nauczania indywidulanego, należy systematycznie dokumentować.

5. Zapisy te będą stanowić podstawę do rozliczenia godzin i udokumentowania realizacji podstawy programowej.

6. Każdy nauczyciel powinien tak dobrać formy sprawdzania wiedzy uczniów, aby były najbardziej efektywne dla realizowanego w warunkach kształcenia na odległość przedmiotu. Proszę również bardzo rozważnie przekazywać uczniom treści programowe pamiętając, że uczeń będzie pozbawiony bezpośredniego wsparcia nauczyciela.

7. Każdego nauczyciela zobowiązuję do opracowania szczegółowego sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności. Opracowane wymagania edukacyjne kształcenia na odległość z poszczególnych przedmiotów proszę przesłać dyrektorowi szkoły, a także poinformować drogą elektroniczną rodziców i uczniów.

8. Realizując podstawę programową proszę uwzględniać możliwości czasowe uczniów, predyspozycje oraz opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

9. W sposób szczególny proszę potraktować zajęcia z klasą ósmą, poświęcając również czas na ćwiczenia przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

10. Każdy wychowawca ma obowiązek sprawdzenia czy wszyscy uczniowie mają dostęp do Internetu i komputera. W przypadku wystąpienia problemu należy poinformować dyrektora.

11.Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do bieżącego kontaktu z uczniami i rodzicami poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte, tj.: poczta e-mail, telefon, komunikatory internetowe, fora dyskusyjne.

12. W przypadku pytań do dyrektora można je kierować mailowo pspzaborow@op.ploraz telefonicznie 14 6715106, 504420407.

Mieczysław Chabura- Dyrektor PSP w Zaborowie
© PSP Zaborów 2020