Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaborowie – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczurowej
XI GMINNY KONKURS PROMOCJI ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA

W dniu 30 maj 2012 roku w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie odbył się XI Gminny Konkurs Promocji Zdrowego Trybu Życia, w tym roku pod hasłem „Żyj zdrowo! Żyj odpowiedzialnie!”. Temat przewodni tegorocznego konkursu brzmiał ,,Bezpieczne i zdrowe wakacje”. Cele ogólne konkursu to: poszerzenie wiedzy z zakresu patologii społecznych oraz uświadomienie znaczenia wczesnej profilaktyki, propagowanie stylów życia wyrażających odpowiedzialność za siebie, innych i świat przyrody oraz rozwijanie inwencji twórczych dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sztuki. Cele szczegółowe konkursu obejmują: uświadomienie zależności zdrowia psychicznego od zdrowia fizycznego, wykształcenie właściwych postaw w relacjach z drugim człowiekiem oraz wdrażanie w życie postaw akceptujących zdrowy tryb życia – opieranie się nałogom. Nadmienić należy, że zaborowska podstawówka należy do szkół promujących zdrowy styl życia i posiada stosowny certyfikat nadany przez Małopolski Instytut Zdrowia Publicznego w Krakowie. W konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową w Zaborowie przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Szczurowej wzięło udział 6 Szkół Podstawowych i 2 Gimnazja z terenu Gminy Szczurowa. Uczestnicy prezentowali plakat, logo, piosenkę, hasło i scenkę oraz rozwiązali test na temat profilaktyki uzależnień oraz wpływu środowiska na młodego człowieka. Swą wiedzę i umiejętności zdobywali pod czujnym okiem swoich nauczycieli. Poziom wiedzy i umiejętności tegorocznych reprezentantów poszczególnych szkół był wyrównany i bardzo wysoki, dlatego jury postanowiło przyznać: jednakowe nagrody, którymi w tym roku były plecaki turystyczne i kalimaty. Konkurs odbył się dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Gminy w Szczurowej oraz pomysłom nauczycielek Szkoły Podstawowej w Zaborowie: Bogumiły Rzepka, Bogumiły Szydłowskiej i Teodozji Turaczy.
Konkurs promocji zdrowia

Konkurs promocji zdrowia

Konkurs promocji zdrowia

Konkurs promocji zdrowia

Konkurs promocji zdrowia

Konkurs promocji zdrowia

Konkurs promocji zdrowia

Konkurs promocji zdrowia

Konkurs promocji zdrowia

Konkurs promocji zdrowia

Konkurs promocji zdrowia

Konkurs promocji zdrowia

Konkurs promocji zdrowia

Konkurs promocji zdrowia

Konkurs promocji zdrowia

Konkurs promocji zdrowia


© PSP Zaborów 2011