LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI W GMINIE SZCZUROWA, POWSTAŁ W RAMACH UMOWY GRANTOWEJ ZAWARTEJ Z FUNDACJĄ MAŁOPOLSKA IZBA SAMORZĄDOWA, KTÓRA W PARTNERSTWIE Z POWIATEM GORLICKIM, GMINĄ WIELKA WIEŚ I MIASTEM RAWA MAZOWIECKA REALIZUJE PROJEKT „LOKALNE OŚRODKI WIEDZY I EDUKACJI NA RZECZ AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ OSÓB DOROSŁYCH 2”, POWR.02.14.00-00-1007/19 DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH


Celem projektu jest włączenie w różnorodne formy edukacji poprzez wyższą aktywność społeczną, kulturową, środowiskową, itp. 4000 osób dorosłych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji zawodowej i/lub życiowej z 20 środowisk lokalnych, w szczególności z obszarów zdegradowanych, popegeerowskich, poprzemysłowych i o największych potrzebach w zakresie edukacji dorosłych.

Dofinansowanie projektu z UE: 5 183 227,33 zł

Kwota uzyskanego grantu: 250 000,00 zł

  • KWESTIONARIUSZ DO BADANIA POTENCJAŁU I POTRZEB EDUKACYJNYCH OSÓB DOROSŁYCH W ŚRODOWISKU SZKOŁY REALIZUJĄCEJ PROJEKT „LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI” W GMINIE SZCZUROWA

  • I FORUM WYMIANY I DOŚWIADCZEŃ W GMINIE WIELKA WIEŚ
  • 2019-2020


  • LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI W GMINIE SZCZUROWA
  • 2019-2020

    1

    © PSP Zaborów 2020