PROGRAM UNIJNY

ue
,,DZIŚ NAUKA – JUTRO SUKCES” – realizacja nowego programu unijnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie

W dniu 1 marca 2012 roku rozpoczęto w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie realizację nowego programu unijnego, który potrwa do 31 stycznia 2013 roku pod nazwą ,,Dziś nauka – jutro sukces”. Projekt będzie realizowany z zakresu indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I – III w gminie Szczurowa przez nauczycieli odpowiednio do tego przygotowanych. Szkoła Podstawowa w Zaborowie ma duże doświadczenie w realizacji podobnych projektów unijnych, ponieważ przez trzy lata realizowany w niej był projekt ,,Nauka szansą na lepszą przyszłość”.
Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I-III zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych tj.;
- zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.
- zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych ryzykiem dysleksji.
Szkoła Podstawowa w Zaborowie dodatkowo pozyska w ramach projektu środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 30000 złotych, co polepszy i usprawni proces nauczania.

UE
© PSP Zaborów 2011