2017-2018
PROJEKT: ,,KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI- ROZWÓJ I DOPOSAŻENIE SZKÓŁ GMINY SZCZUROWA”

Od nowego roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej 10. Wiedza i Kompetencje Działania, 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne pod nazwą ,,Kompetencje przyszłości – rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa, na który pozyskano kwotę 1900000 zł. W ramach projektu, w którym wezmą udział uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych przy PSP w Zaborowie, zostaną zrealizowane następujące zadania:

1. Zakup pomocy naukowych i narzędzi TIK.

2. Realizowane są zajęcia wyrównawcze z matematyki, biologii i chemii oraz zajęcia rozwijające edukację matematyczną, przyrodniczą, biologiczno-chemiczną, geograficzną, informatyczną i naukę programowania.


Nazwa kółka lub zajęć dodatkowych Prowadzący nauczyciel
Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. 1-2Agnieszka Boroń
Zajęcia rozwijające kl. 1-3 - przyroda Agnieszka Boroń
Zajęcia wyrównawcze kl. 4 - matematyka Krystyna Giza
Zajęcia rozwijające – kółko komputerowe Krystyna Giza
Zajęcia wyrównawcze kl.3 – matematyka Bogumiła Grocholska
Zajęcia rozwijające kl. 1-3 - matematyka Bogumiła Grocholska
Zajęcia wyrównawcze kl. 5-6 - matematyka Magdalena Szpilka
Zajęcia rozwijające kl. 4-6 - matematyka Magdalena Szpilka
Zajęcia rozwijające – informatyka z el. prog. Bogumiła Szydłowska
Zajęcia rozwijające –innowacje pedagog. Bogumiła Szydłowska
Zajęcia rozwijające kl. 4-6 - przyroda Bogumiła Szydłowska
Zajęcia wyrównawcze matematyczno – fiz. Grażyna Antosz
Zajęcia wyrównawcze biolog. - chemiczne Bogumiła Szydłowska
Kółko matematyczno- fizyczne Grażyna Antosz
Kółko biologiczno -chemiczne Bogumiła Szydłowska
Kółko geograficzne Mieczysław Chabura
Kółko programistyczne Magdalena Szpilka

3. Wyjazdy naukowo-badawcze do Warszawy (dwukrotnie), m. innymi do Centrum Nauki Kopernik, do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach i w Pieniny.

4. Utworzenie w szkole pracowni przedmiotowych (matematycznej, przyrodniczej, biologiczno-chemicznej, fizycznej, geograficznej oraz nowej pracowni komputerowej).

5. Przeszkolenie nauczycieli oraz objęcie ich doskonaleniem zawodowym w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych oraz w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych.

2017-2018
© PSP Zaborów 2017