DZIŚ NAUKA – JUTRO SUKCES
Od 1 marca 2012 r. szkoła realizuje projekt z zakresu indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III w gminie Szczurowa pt. "DZIŚ NAUKA - JUTRO SUKCES". Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I-III zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Są to zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zajęcia dla uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych. Dzięki przystąpieniu do projektu szkoła mogła zakupić pomoce dydaktyczne. Na ten cel otrzymała ok. 24 000 złotych. Zakupione pomoce będą służyć realizacji w/w zajęć, a także będą wykorzystywane na innych zajęciach dydaktyczno – wychowawczych uatrakcyjniając proces kształcenia.
DZIŚ NAUKA – JUTRO SUKCES

DZIŚ NAUKA – JUTRO SUKCES


© PSP Zaborów 2011