XII GMINNY KONKURS PROMOCJI ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaborowie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczurowej

W dniu 6 czerwca 2013 roku w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie odbył się XII Gminny Konkurs Promocji Zdrowego Trybu Życia, w tym roku pod hasłem „Żyj zdrowo! Żyj odpowiedzialnie!”. Temat przewodni tegorocznego konkursu brzmiał ,,Chroniąc przyrodę, chronisz zdrowie”. Cele ogólne konkursu to: poszerzenie wiedzy z zakresu patologii społecznych oraz uświadomienie znaczenia wczesnej profilaktyki, propagowanie stylów życia wyrażających odpowiedzialność za siebie, innych i świat przyrody oraz rozwijanie inwencji twórczych dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sztuki. Cele szczegółowe konkursu obejmują: uświadomienie zależności zdrowia psychicznego od zdrowia fizycznego, wykształcenie właściwych postaw w relacjach z drugim człowiekiem oraz wdrażanie w życie postaw akceptujących zdrowy tryb życia – opieranie się nałogom, życie w zgodzie z przyrodą. Nadmienić należy, że zaborowska podstawówka należy do szkół promujących zdrowy styl życia i posiada stosowny certyfikat nadany przez Małopolski Instytut Zdrowia Publicznego w Krakowie. W konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową w Zaborowie przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Szczurowej wzięło udział 6 Szkół Podstawowych i 2 Gimnazja z terenu Gminy Szczurowa. Uczestnicy prezentowali plakat, logo, piosenkę, hasło i scenkę oraz rozwiązali test na temat profilaktyki uzależnień oraz wpływu środowiska na młodego człowieka. Swą wiedzę i umiejętności zdobywali pod czujnym okiem swoich nauczycieli. Poziom wiedzy i umiejętności tegorocznych reprezentantów poszczególnych szkół był wyrównany i bardzo wysoki, dlatego jury postanowiło przyznać: jednakowe nagrody, którymi w tym roku były plecaki turystyczne. Konkurs odbył się dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Gminy w Szczurowej reprezentowanej przez Wójta Gminy w Szczurowej Pana Mariana Zalewskiego oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Panią Halinę Łoboda. Pomysłodawczyniami były nauczycielki Szkoły Podstawowej w Zaborowie: Bogumiła Szydłowska, Bogumiła Rzepka i Magdalena Szpilka.
  GMINNY KONKURS PROMOCJI ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA

  GMINNY KONKURS PROMOCJI ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA

  GMINNY KONKURS PROMOCJI ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA

  GMINNY KONKURS PROMOCJI ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA

  GMINNY KONKURS PROMOCJI ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA


© PSP Zaborów 2013