XVI GMINNY KONKURS PROMOCJI ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA

Organizatorzy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaborowie oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczurowej.

W dniu 25 maja 2017 roku w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie odbył się XVI Gminny Konkurs Promocji Zdrowego Trybu Życia, pod hasłem „Żyj zdrowo! Żyj odpowiedzialnie!”. Temat przewodni tegorocznego konkursu brzmiał: ,,Żeby zdrowy styl życia mieć, trzeba tylko chcieć – nałogom mówić precz!”. Cele ogólne konkursu to: poszerzenie wiedzy z zakresu patologii społecznych oraz uświadomienie znaczenia wczesnej profilaktyki, propagowanie stylów życia wyrażających odpowiedzialność za siebie i innych oraz rozwijanie inwencji twórczych dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sztuki. Cele szczegółowe konkursu obejmują: poszerzanie wiedzy na temat skutków nałogów, uzależnień oraz zagrożeń wynikających ze złego korzystania z Mass Mediów, kształtowanie postaw asertywnego zachowania wobec pokus środowiska szkolnego, doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, propagowanie zdrowego odżywiania się i aktywnego sposobu spędzania czasu.

W konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową w Zaborowie przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Szczurowej wzięło udział 6 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Szczurowa. Uczestnicy wykonywali zadania na poszczególnych stanowiskach: udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej, przygotowywali kanapkę z wartościowych produktów spożywczych, wymyślali i przedstawiali hasło reklamowe promujące zdrowy styl życia, prezentowali zestaw ćwiczeń gimnastycznych rozwijających ogólną sprawność fizyczną, odpowiadali na pytania dotyczące profilaktyki uzależnień. Konkurs był okazją do wzajemnej integracji oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami. Reprezentanci poszczególnych szkół wykazali się pomysłowością i wiedzą, a poziom był wyrównany i bardzo wysoki, dlatego jury postanowiło przyznać: jednakowe nagrody, którymi w tym roku były plecaki turystyczne.

Konkurs odbył się dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Gminy w Szczurowej reprezentowanej przez Wójta Gminy w Szczurowej Pana Mariana Zalewskiego oraz Panią Halinę Łoboda. Pomysłodawczyniami były nauczycielki Szkoły Podstawowej w Zaborowie: Magdalena Szpilka, Katarzyna Dudek – Wiśniewska, Bogumiła Rzepka.
2016-2017
2016-2017
2016-2017

© PSP Zaborów 2017