PROJEKT „DZIŚ NAUKA, JUTRO SUKCES”

Od września bieżącego roku w szkole systematycznie odbywają się zajęcia w ramach projektu z zakresu indywidualizacji nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych pt. „ DZIŚ NAUKA, JUTRO SUKCES.” W dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu uczestniczy 8 uczniów z klas I-III oraz w zajęciach rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze 8 uczniów z klasy III. Zajęcia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami wyrównują swoje szanse edukacyjne, poprzez rozwijanie umiejętności językowych, doskonalenie techniki czytania, kształtnego i poprawnego pisma, spontanicznych wielozdaniowych wypowiedzi. Podczas zajęć dzieci utrwalają zdobytą wiedzę oraz rozwijają swoje zainteresowania otaczającym ich światem. Stosowanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych podczas zajęć mobilizuje uczniów do aktywności oraz pozwala lepiej opanować techniki szkolne sprawiające im kłopot.
mgr Anna Kotniewicz, mgr Joanna Kawiorska


Projekt

Projekt


© PSP Zaborów 2012