DZIEŃ NAUCZYCIELA

Dzień Nauczyciela czyli właściwie i poprawnie Dzień Edukacji Narodowej, to święto wszystkich pracowników oświaty, obchodzone 14 października. Na mocy artykułu 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku, zwanej Kartą Nauczyciela, rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej została uznana za oficjalne święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. Dzień Nauczyciela obchodzony jest w większości krajów na świecie w różnych dniach np. w Argentynie 11 września, w Brazylii 15 października, w Chinach 10 września.

Pierwsze na świecie ministerstwo oświaty powstało na mocy uchwały Sejmu z dnia 14 października 1773 roku. Pełna pierwotna nazw komisji brzmi: ,,Komisja Nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca”. Inicjatorem jej powstania był ksiądz Hugo Kołłątaj. Komisja opracowała trójstopniowy model edukacji. Stopień pierwszy - szkoły parafialne ( dla chłopów i mieszczan ). Stopień drugi - przeznaczone dla rodzin szlacheckich szkoły powiatowe. Stopień trzeci - najwyższy, dla najbardziej uzdolnionych - uniwersytety w Krakowie i w Wilnie. Wprowadzono również nowe systemy nauczania, podręczniki w języku polskim, polską terminologię, reformy Akademii Krakowskiej i Wileńskiej, utworzono Seminaria Nauczycielskie, wprowadzono w szkołach wychowanie fizyczne oraz dopuszczono dziewczęta do edukacji na równych prawach z chłopcami.

Dzień ten uroczyście obchodzono również w Szkole Podstawowej w Zaborowie. Samorząd Uczniowski pod przewodnictwem Pani Dominiki Łucarz i PaniTeodozji Turaczy przygotował akademię, a Dyrektor szkoły życzył nauczycielom i pracownikom obsługi samych słonecznych dni i dużo radości w życiu osobistym i zawodowym.
2018-2019

2018-2019
© PSP Zaborów 2019