KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY NR 5

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Informuję, że na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia szkolne odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szczególności z wykorzystaniem:

1. materiałów i funkcjonalności udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania platformy edukacyjnej pod adresem www.epodreczniki.pl,

2. materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych centralnej komisji egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

3. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

4. innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;

5. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

6. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

7. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej nasza Szkoła będzie realizowała kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Obowiązkiem ucznia będzie podejmowanie aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia. Szczegółowy sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności nauczyciele określą w wymaganiach edukacyjnych kształcenia na odległość z poszczególnych przedmiotów.

Zajęcia kształcenia na odległość będą realizowane w naszej Szkole w ramach obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami.

Dołożymy wszelkich starań, aby niezależnie od sytemu pracy, uczeń nie spędzał przy komputerze kilku godzin dziennie. Nauczyciele tak dostosują metody i formy pracy, aby aktywność ucznia nie wymagała długiego korzystania z komputera. Uczniowie i rodzice będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach przez kontakt elektroniczny.

Nasi nauczyciele odpowiedzą na pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte, tj.: kontakt mailowy, telefoniczny, komunikatory internetowe

Formy kontaktu i konsultacji rodziców i uczniów z nauczycielem prowadzącym zajęcia kształcenia na odległość

Kształcenie na odległośćnie byłoby możliwe, gdyby nie zastosowano technologii informacyjno-komunikacyjnych, ułatwiających terminową realizację zadań edukacyjnych, a takżekomunikację między uczestnikami procesu nauczania.Nasza placówka w nauczaniu zdalnym będzie wykorzystywać:

*e-maile,

*komunikatory takie, jak Facebook, Messenger,

*strona internetowa szkoły,

*fora dyskusyjne,

Wybierając zestaw narzędzi do komunikacji z uczniami, nauczyciel musi dokonać takiego wyboru, aby ich wykorzystanie było jak najbardziej efektywne. Należy przyjąć generalną zasadę, że im bardziej proste narzędzie, tym komunikacja będzie bardziej efektywna.

Mieczysław Chabura - Dyrektor PSP w Zaborowie
© PSP Zaborów 2020