XVII GMINNY KONKURS PROMOCJI ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA ,,ŻYJ ZDROWO. ŻYJ ODPOWIEDZIALNIE”. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaborowie – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczurowej

W dniu 29maja 2018 roku w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie odbył się XVII Gminny Konkurs Promocji Zdrowego Trybu Życia, w tym roku pod hasłem „Żyj zdrowo! Żyj odpowiedzialnie!”. Temat przewodni tegorocznego konkursu brzmiał: ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Cele ogólne konkursu to: poszerzenie wiedzy z zakresu patologii społecznych oraz uświadomienie znaczenia wczesnej profilaktyki, propagowanie stylów życia wyrażających odpowiedzialność za siebie, innych i świat przyrody oraz rozwijanie inwencji twórczych dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sztuki. Cele szczegółowe konkursu obejmują: uświadomienie zależności zdrowia psychicznego od zdrowia fizycznego, wykształcenie właściwych postaw w relacjach z drugim człowiekiem oraz wdrażanie w życie postaw akceptujących zdrowy tryb życia – opieranie się nałogom, życie w zgodzie z przyrodą. Nadmienić należy, że zaborowska podstawówka należy do szkół promujących zdrowy styl życia i posiada stosowny certyfikat nadany przez Małopolski Instytut Zdrowia Publicznego w Krakowie. W konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową w Zaborowie przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Szczurowej wzięło udział 6 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Szczurowa. Uczestnicy prezentowali gazetkę tematyczną (ścienną) związaną z profilaktyką uzależnień(narkotyki, papierosy, alkohol) oraz zaprezentowali pokaz promujący pasje i zainteresowania uczniów danej szkoły. Konkurs przebiegał w następujących etapach: prezentacja gazetki szkolnej, pokaz zdjęć w formie slajdów, konkurencje sportowe i sprawdzian ogólnej wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień (krzyżówka), piramida żywieniowa. Swą wiedzę i umiejętności zdobywali pod czujnym okiem swoich nauczycieli. Poziom wiedzy i umiejętności tegorocznych reprezentantów poszczególnych szkół był wyrównany i bardzo wysoki, dlatego jury postanowiło przyznać: jednakowe nagrody, którymi w tym roku były plecaki turystyczne. Konkurs odbył się dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Gminy w Szczurowej reprezentowanej przez Wójta Gminy w Szczurowej Pana Mariana Zalewskiego oraz Panią Halinę Łoboda. Pomysłodawczyniami były nauczycielki Szkoły Podstawowej w Zaborowie: Magdalena Szpilka, Bogumiła Rzepka, Dominika Łucarz i Katarzyna Dudek-Wiśniewska.
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018
© PSP Zaborów 2018