230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie uczcili 230. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 - maja uroczystym apelem, który ze względu na obostrzenia sanitarne miał skromniejszy przebieg jak w latach poprzednich. Konstytucja 3 maja z 1791 roku była jedną z najważniejszych ustaw w Polsce. Była ona drugą konstytucją w świecie - po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 roku. Konstytucja była próbą radykalnego uzdrowienia państwa i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw, czego dalszą konsekwencją była wojna w obronie konstytucji i kolejne rozbiory. Konstytucję 3 maja uchwalono w najbardziej sprzyjających dla jej przyjęcia pierwszych dniach maja, gdyż większość posłów opozycji sprzeciwiających się konstytucji była jeszcze na urlopie wielkanocnym. Po siedmiogodzinnych obradach, ignorując protesty opozycji, konstytucję przyjął sejm a następnie podpisał król. Autorami konstytucji byli : król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, któremu przypisuje się ostateczną jego redakcję. Konstytucja 3 maja 1791 roku dokonywała zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju politycznego Rzeczpospolitej. Zgodnie z duchem czasu wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Uchwalona przez Sejm Czteroletni jako ,,Ustawa Rządowa", Konstytucja wprowadziła w Rzeczpospolitej wolność wyznania, gwarantowała religii katolickiej pozycję dominującą, monarchię parlamentarną, zniesiono odrębność urzędów Polski i Litwy, zniesiono liberum veto. Sejm składał się z dwóch izb - wybierany na dwuletnią kadencję. Głową rządu stawał się król - jego decyzje wymagały kontrasygnaty ministrów, którzy z kolei byli odpowiedzialni przed sejmem. Chłopi przeszli pod opiekę rządu, zaś szlachta uzyskała gwarancje utrzymania swobód, wolności i prerogatywy. Niestety Polacy cieszyli się Konstytucją 3 - maja bardzo krótko, gdyż Rosja, Prusy oraz Austria wymogły na królu i sejmie jej odwołanie. We współczesnym czasie 3 maja oraz 11 listopada to nasze Święta Narodowe. Święta te przypominają nam wysiłki patriotów, którzy podjęli się trudnego zadania reformy państwa chylącego się ku upadkowi. Dostarczają nam też wiele wzorów do naśladowania, daje przykłady zachowań patriotycznych.
© PSP Zaborów 2021