2017-2018
PROJEKT: ,,KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI- ROZWÓJ I DOPOSAŻENIE SZKÓŁ GMINY SZCZUROWA”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach projektu

pt. „KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI – ROZWÓJ I DOPOSAŻENIE SZKÓŁ GMINY SZCZUROWA”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Termin realizacji: 1.06.2017 r. – 31.12.2018 r.


§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych i rozwojowych w ramach projektu „Kompetencje przyszłości – rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa”.

2. Projekt realizowany jest od 1.06.2017 roku do 31.12. 2018 roku.

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

4. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gminy Szczurowa poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych.

5. Beneficjentami Ostatecznymi projektu są uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów, dla których organem prowadzącym Gmina Szczurowa. Projekt realizują następujące jednostki:

• Szkoła Podstawowa w Szczurowej

• Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich

• Szkoła Podstawowa w Woli Przemykowskiej

• Szkoła Podstawowa w Zaborowie

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uściu Solnym

• Publiczne Gimnazjum w Szczurowej

• Publiczne Gimnazjum w Zaborowie.

6. Udział w projekcie jest bezpłatny.

7. Rekrutacja opiera się na zasadzie równych szans, w tym równości płci i uczniów/uczennic niepełnosprawnych.

8. Rekrutacja odbywa się na terenie szkół biorących udział w projekcie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

9. Dokumentację oraz inne informacje związane z rekrutacją gromadzi się w Biurze Projektu – Urząd Gminy w Szczurowej, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa.

§ 2

Słownik pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: Projekt – mowa o projekcie „Kompetencje przyszłości – rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa”;

Beneficjent – Gmina Szczurowa będąca wykonawcą projektu, zarządzająca jego realizacją;

BO – Beneficjenci Ostateczni, czyli uczniowie/uczennice będący/ce uczestnikami projektu;

Biuro Projektu – mowa o siedzibie Koordynatora Projektu;

KP – Koordynator Projektu, czyli przedstawiciel Gminy Szczurowa prowadzący projekt, urzędujący w Biurze Projektu;

KS – koordynatorzy szkolni projektu, czyli przedstawiciele poszczególnych szkół prowadzący projekt w odniesieniu do uczestników swojej placówki;

UP – Uczestnik Projektu, czyli uczeń/uczennica szkoły biorącej udział w projekcie;

Komisja Rekrutacyjna – komisja prowadząca proces rekrutacji uczestników, oddzielna dla każdej szkoły;

SPS – Szkoła Podstawowa w Szczurowej;

SPSW – Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich;

SPWP – Szkoła Podstawowa w Woli Przemykowskiej;

SPZ – Szkoła Podstawowa w Zaborowie;

ZSPUS – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uściu Solnym;

PGS – Publiczne Gimnazjum w Szczurowej;

PGZ – Publiczne Gimnazjum w Zaborowie;

GS – Gmina Szczurowa.

§ 3

Zakres wsparcia

1. Projekt, o którym mowa w §1 pkt. 1, obejmuje wsparcie skierowane do uczniów zdolnych, którzy z uwagi na ograniczenia finansowe i bariery geograficzne nie mogą rozwijać swoich zainteresowań, oraz do uczniów, u których narastają braki wiedzy, a także do wszystkich zainteresowanych tematyką zajęć i chcących podnosić wiedzę i umiejętności.

2. Projekt obejmuje:

a) zajęcia wyrównawcze w zakresie edukacji matematyczno-przyrodniczej (przyroda – w szkołach podstawowych; matematyka – w szkołach podstawowych i gimnazjach; biologia, chemia, fizyka, geografia – w gimnazjach);

a) zajęcia rozwojowe w zakresie kompetencji kluczowych z edukacji informatycznej i matematyczno-przyrodniczej (przyroda – w szkołach podstawowych; matematyka, informatyka – w szkołach podstawowych i gimnazjach; biologia, chemia, fizyka, geografia – w gimnazjach).

§ 4

Zasady rekrutacji

Każda szkoła prowadzi działania informacyjno-promocyjne projektu, które obejmują:

a) przekazanie informacji o możliwości udziału w projekcie nauczycielom na radach pedagogicznych, uczniom na godzinach wychowawczych, rodzicom na spotkaniach rodzicielskich;

b) rozmieszczenie plakatów i ulotek informacyjnych na terenie szkół, w Urzędzie Gminy, na tablicach ogłoszeń GS, na stronie www Gminy.

2. Rekrutację prowadzi Koordynator Projektu (KP) we współpracy z koordynatorami szkolnymi (KS) i nauczycielami szkół.

3. KP powołuje Komisję Rekrutacyjną w każdej szkole złożoną z minimum 3 osób, która dokona oceny kryteriów rekrutacji, przeprowadzi proces przyjęcia uczniów do projektu i sporządzi protokół rekrutacji.

4. Rekrutacja zostanie przeprowadzona 2 razy, we wrześniu 2017 roku i we wrześniu 2018 roku, we wszystkich 7 szkołach na każdy rok szkolny, według zatwierdzonego Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach projektu.

5. Udział w zajęciach mogą wziąć:

a) uczniowie szkół wyróżnionych w § 1 pkt. 5 – SPS, SPSW, SPWP, SPZ, ZSPUS, PGS, PGZ, w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019;

b) osoby uczące się na terenie woj. małopolskiego;

c) uczniowie posiadający wyrażoną na piśmie zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w projekcie;

d) uczniowie posiadający zgodę na podpisanie oświadczeń uczestnika projektu i przekazanie wymaganych danych osobowych.

6. W procesie rekrutacji zostanie zachowana równość szans, zastrzega się jednak, że w SPWP na zajęcia wyrównawcze i rozwojowe w pierwszej kolejności będą przyjmowane dziewczęta, w SPSW preferowani będą chłopcy, natomiast uczniowie niepełnosprawni ze względu na specyficzne potrzeby edukacyjne będą w każdej szkole brani pod uwagę w pierwszej kolejności.

7. Do udziału w rekrutacji na zajęcia wyrównawcze uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria: Klasy 1-3 szkół podstawowych – uczniowie mający trudności w nauczaniu danego przedmiotu w ramach podstawy programowej, na podstawie opinii opisowej wychowawcy; Klasy 4-6 szkół podstawowych i 1-3 gimnazjum – uczniowie uzyskujący na koniec ostatniego roku szkolnego ocenę nie wyższą niż dostateczny z przedmiotu objętego zajęciami.

8. Do udziału w rekrutacji na zajęcia rozwojowe uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria: Klasy 1-3 szkół podstawowych – uczniowie mający predyspozycje, zainteresowania, zdolności w nauce danego przedmiotu, na podstawie opinii opisowej wychowawcy; Klasy 4-6 szkół podstawowych i 1-3 gimnazjum – uczniowie wykazujący chęć i motywację do udziału w zajęciach oraz posiadający indywidualne aspiracje w dziedzinie związanej z przedmiotem zajęć, na podstawie oceny preferencji i predyspozycji ucznia dokonanej przez wychowawcę i/lub nauczyciela danego przedmiotu.

§ 5

Proces rekrutacji

1. Kandydaci na uczestników projektu składają dokumenty rekrutacyjne w wyznaczonym terminie rekrutacji.

2. W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzą załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

a) Załącznik nr 1 – Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w projekcie;

b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o uczestnictwie w projekcie;

c) Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

d) Załącznik nr 4 – Lista uczestników projektu z podziałem na klasy;

e) Załącznik nr 5 – Lista uczestników zajęć w ramach projektu;

f) Załącznik nr 6 – Protokół Komisji Rekrutacyjnej.

3. Rekrutacja składa się z następujących etapów:

a) złożenie dokumentów rekrutacyjnych przez uczniów;

b) sporządzenie zestawień uczniów z poszczególnych klas;

c) sporządzenie zestawień ocen końcowych z przedmiotów objętych zajęciami projektowymi;

d) złożenie opinii wychowawców / nauczycieli przedmiotów o wynikach w nauce;

e) złożenie ocen preferencji i predyspozycji uczniów;

f) zakwalifikowanie uczniów do udziału w poszczególnych zajęciach;

g) sporządzenie list uczestników projektu z podziałem na poszczególne zajęcia.

4. Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie danej szkoły – Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

5. Sporządza się listę rezerwową uczniów, którzy mogą rozpocząć udział w projekcie w wyniku rezygnacji lub braku możliwości uczestnictwa dotychczasowych UP.

6. Zakłada się możliwość kontynuacji zajęć przez uczniów, którzy przystąpili do projektu w 2017 roku, jak i zrekrutowania nowych uczestników, w związku z rotacją uczniów w szkołach.

§ 6

Prawa i obowiązki uczestników

1. Uczniowi, który stał się uczestnikiem projektu, przysługują prawa i obowiązki określone niniejszym Regulaminem.

2. Zadeklarowanie przez ucznia uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem do udziału w zajęciach wyrównawczych lub rozwojowych objętych projektem.

3. Uczestnik ma prawo do:

a) udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie;

b) korzystania z pomocy dydaktycznych;

c) otrzymania bezpłatnych materiałów edukacyjnych przewidzianych do zakupu w ramach projektu;

d) wglądu do swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu;

e) modyfikowania swoich danych osobowych.

f) Uczestnik projektu jest zobowiązany do:

a) rzetelnego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu w wyznaczonych przez szkoły terminach;

b) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt

i pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas realizacji projektu;

c) stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby zaangażowane w realizację projektu;

d) rozwiązywania testów umiejętności dla celów monitorowania zadań projektowych i ewaluacji;

g) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu;

h) przestrzegania niniejszego Regulaminu.

5. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwione nieobecności UP na zajęciach, spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.

6. Beneficjent dopuszcza możliwość rezygnacji UP z udziału w zajęciach w uzasadnionych przypadkach – na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna z podaniem przyczyny rezygnacji.

7. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia UP z listy uczestników projektu w uzasadnionych przypadkach:

a) rażące naruszenie zasad uczestnictwa w zajęciach;

b) nieusprawiedliwione opuszczenie ponad 20% zajęć;

c) rezygnacja z nauki w danej szkole.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dniu …

2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Koordynator Projektu.

3. Regulamin może ulec modyfikacji w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach projektu projektu „Kompetencje przyszłości – rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa” dostępny jest w Biurze Projektu oraz w szkołach realizujących projekt.

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 – Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w projekcie;

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o uczestnictwie w projekcie;

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

Załącznik nr 4 – Lista uczestników projektu z podziałem na klasy;

Załącznik nr 5 – Lista uczestników zajęć w ramach projektu;

Załącznik nr 6 – Protokół posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.


PROJEKT: ,,KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI- ROZWÓJ I DOPOSAŻENIE SZKÓŁ GMINY SZCZUROWA”

Od nowego roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej 10. Wiedza i Kompetencje Działania, 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne pod nazwą ,,Kompetencje przyszłości – rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa, na który pozyskano kwotę 1900000 zł. W ramach projektu, w którym wezmą udział uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych przy PSP w Zaborowie, zostaną zrealizowane następujące zadania:

1. Zakup pomocy naukowych i narzędzi TIK.

2. Realizowane są zajęcia wyrównawcze z matematyki, biologii i chemii oraz zajęcia rozwijające edukację matematyczną, przyrodniczą, biologiczno-chemiczną, geograficzną, informatyczną i naukę programowania.


Nazwa kółka lub zajęć dodatkowych Prowadzący nauczyciel
Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. 1-2Agnieszka Boroń
Zajęcia rozwijające kl. 1-3 - przyroda Agnieszka Boroń
Zajęcia wyrównawcze kl. 4 - matematyka Krystyna Giza
Zajęcia rozwijające – kółko komputerowe Krystyna Giza
Zajęcia wyrównawcze kl.3 – matematyka Bogumiła Grocholska
Zajęcia rozwijające kl. 1-3 - matematyka Bogumiła Grocholska
Zajęcia wyrównawcze kl. 5-6 - matematyka Magdalena Szpilka
Zajęcia rozwijające kl. 4-6 - matematyka Magdalena Szpilka
Zajęcia rozwijające – informatyka z el. prog. Bogumiła Szydłowska
Zajęcia rozwijające –innowacje pedagog. Bogumiła Szydłowska
Zajęcia rozwijające kl. 4-6 - przyroda Bogumiła Szydłowska
Zajęcia wyrównawcze matematyczno – fiz. Grażyna Antosz
Zajęcia wyrównawcze biolog. - chemiczne Bogumiła Szydłowska
Kółko matematyczno- fizyczne Grażyna Antosz
Kółko biologiczno -chemiczne Bogumiła Szydłowska
Kółko geograficzne Mieczysław Chabura
Kółko programistyczne Magdalena Szpilka

3. Wyjazdy naukowo-badawcze do Warszawy (dwukrotnie), m. innymi do Centrum Nauki Kopernik, do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach i w Pieniny.

4. Utworzenie w szkole pracowni przedmiotowych (matematycznej, przyrodniczej, biologiczno-chemicznej, fizycznej, geograficznej oraz nowej pracowni komputerowej).

5. Przeszkolenie nauczycieli oraz objęcie ich doskonaleniem zawodowym w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych oraz w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych.
2017-2018
© PSP Zaborów 2017