Prof. dr hab. MICHAŁ SIEDLECKI
( 1873 - 1940 )
Siedlecki

Michał Siedlecki urodził się w Krakowie 8 wrze¶nia roku 1873. Należał do najwybitniejszych, polskich uczonych. Wykształcony na Uniwersytecie Jagiellońskim, kontynuował studia uzupełniające w Berlinie i w Instytucie Pasteura w Paryżu. Po powrocie do Krakowa habilitował się w wieku 26 lat. W latach 1906 - 1908 podróżował w ramach swej pracy naukowej do Egiptu, Indonezji, i na Cejlon. W latach 1919 - 1921 był organizatorem Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętno¶ci oraz Towarzystwa Naukowego Lwowskiego, delegatem rz±du polskiego do Międzynarodowej Rady Badań Morza w Kopenhadze oraz członkiem Biura Ochrony Przyrody w Brukseli. Jako rasowy intelektualista, posiadał poza rzeteln± wiedz± fachow±, również wszechstronne zainteresowania kulturowe. Jego starszy brat Franciszek był artyst±, malarzem i grafikiem. Napisał wiele prac np. "Jawa, przyroda i sztuka", "Państwo zwierzęce", "Bajki", "Opowie¶ci malajskie", "Głębiny" itp. Pod jego kierownictwem wykształciło się wielu polskich uczonych. Profesor przyjaĽnił się z Sewerem i Wyspiańskim. Do Dołęgi trafił za ich poĽrednictwem. Tu poznał Irenę Wolsk±, córkę właĽciciela Dołęgi. Małżeństwo nie trwało jednak długo, gdyż Irena Wolska - Siedlecka zmarła w roku 1905. Profesor jednak nadal utrzymywał dobre kontakty z Dołęg±, często odwiedzał dworek i przywoził ze sob± dzieci z drugiego małżeństwa. W jesieni 1939 roku Michał Siedlecki wraz z innymi profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego został osadzony przez hitlerowców w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen, gdzie zmarł 11 stycznia 1940 roku. Po wojnie nazwano imieniem i nazwiskiem Profesora polski statek oceaniczny.


© PSP Zaborów 2011